O nas

Fundacja "SMART CZĘSTOCHOWA"

My przede wszystkim stawiamy sobie pytanie co możemy zrobić dla Częstochowian i Częstochowy.

Fundacja „Smart Częstochowa” skupia wokół siebie pasjonatów naszego miasta. Wspólnie możemy troszczyć się o Częstochowę i jako częstochowianie o siebie nawzajem.

11

Cele fundacji są szeroko zakrojone (oczywiście będziemy podejmować kolejne zadania w miarę wzrostu naszych sił i możliwości) §7 statutu Fundacji „Smart Częstochowa”:

 

1) aktywizowanie i integrowanie środowiska mieszkańców;

2) wzmacnianie patriotyzmu lokalnego Częstochowy, patriotyzmu regionalnego regionu częstochowskiego oraz patriotyzmu polskiego – w tym podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3) wspieranie i propagowanie chrześcijańskiego dziedzictwa i wartości chrześcijańskich;

4) wspieranie rozwoju Częstochowy i regionu częstochowskiego w różnych wymiarach;

5) popularyzacja idei województwa częstochowskiego oraz wspieranie działań służących urzeczywistnieniu tej idei;

6) propagowanie odnawialnych źródeł energii, czystej energii oraz stosowania ekologicznych z punktu widzenia Częstochowy i regionu częstochowskiego rozwiązań;

7) wspieranie osób niepełnosprawnych;

8) wspieranie rozwoju turystycznego Częstochowy i regionu częstochowskiego;

9) działania na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz samotnych rodziców;

10) działania na rzecz rozwoju kulturalnego i oświatowego;

11) propagowanie nowoczesnych form rozwoju dzieci;

12) wspieranie domów dziecka;

13) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów

społecznych;

14) działalność na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców Częstochowy i regionu;

15) popularyzacja i wspieranie implementacji szeroko rozumianej idei „smart city” czyli miasta inteligentnego;

16) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami państw członkowskich oraz państw Partnerstwa Wschodniego;

17) wspieranie wykorzystania środków Unii Europejskiej przez podmioty z Częstochowy i regionu częstochowskiego;

18) działania na rzecz przyjaźni między narodami;

19) wspieranie innowacyjności, wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości oraz rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej;

20) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;

21) wspieranie rozwoju częstochowskich przedsiębiorców i ich przedsiębiorstw;

22) propagowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie inicjatyw sportowych oraz klubów sportowych w Częstochowie i regionie częstochowskim;

23) wspieranie inicjatyw związanych z ekologią, w tym z zielenią miejską;

24) wspieranie rozwoju oświaty;

25) wspieranie rozwoju szkół wyższych w regionie częstochowskim m.in. w zakresie rozwoju nauki;

26) działania na rzecz współpracy biznesu ze szkołami wyższymi;

27) wspieranie rozwoju wiedzy o teraźniejszości i przeszłości Częstochowy i regionu częstochowskiego oraz możliwych perspektywach na przyszłość;

28) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

29) rozwój działalności charytatywnej;

30) wspieranie rozwoju dzielnic miasta oraz rozwoju gmin regionu częstochowskiego;

31) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji lokalnej;

32) działania związane z ratownictwem i ochroną ludności;

33) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

34) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

35) promocję i organizację wolontariatu;

36) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

37) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.